Dashing Dragon

DASHING DRAGON

EIG.: STAL DE KONINCK